logo
logo
i11i22
5

Dekorator wnętrz z Elbląga

Nazywam się Agnieszka Dworzyńska i jestem dekoratorką wnętrz z Elbląga. Zajmuję się home stagingiem – usługą polegającą na profesjonalnym przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży i pod wynajem. Home staging pozwolił mi rozwinąć swoją nieprzemijającą od dawien dawna pasję do stylizacji wnętrz. Wreszcie mogłam zawodowo zająć się tym, co naprawdę lubię i co w moim poczuciu umiem robić najlepiej.

W czym mogę Ci pomóc?

Moja praca jako home stagerki polega przede wszystkim na przeprowadzaniu metamorfoz wnętrz, które rzadko kiedy wiążą się z potrzebą kosztownego generalnego remontu. Istotą home stagingu jest stylizacja wnętrz poprzez zmianę wybranych elementów aranżacyjnych, np. stylu, kolorystyki, dodatków. Metamorfoza to zmiana, dzięki której nawet zaniedbane, z pozoru mało interesujące mieszkanie staje się modne, harmonijne i świeże w odbiorze.

Co zyskasz, wybierając moje usługi?

Wybierając moje usługi, zyskasz pomoc w odmienieniu mieszkania w kilku prostych krokach, które nie nadwyrężają budżetu. To, co mogę dla Ciebie zrobić, to odkrycie potencjału Twojej nieruchomości, dzięki czemu może być ona atrakcyjna na rynku wynajmu lub zbytu. Uwierz mi, każda nieruchomość ma swoje mocne i słabe strony. Te pierwsze wystarczy zdefiniować i przekształcić na własną korzyść.

Moja praca polega również na projektowaniu wnętrz na potrzeby właścicieli mieszkań lub domów. Tworzę projekty wnętrz w różnych stylach, dbając o to, aby były komfortowe i funkcjonalne, a także aby panował w nich przytulny dla gospodarzy klimat.

1422d
1421d
1420d
b1b2

HOME STAGING

Nazywam siê Agnieszka Dworzyñska i jestem dekoratork± wnêtrz z Elbl±ga. Zajmujê siê home stagingiem – us³ug± polegaj±c± na profesjonalnym przygotowaniu nieruchomo¶ci do sprzeda¿y i pod wynajem. Home staging pozwoli³ mi rozwin±æ swoj± nieprzemijaj±c± od dawien dawna pasjê do stylizacji wnêtrz. Wreszcie mog³am zawodowo zaj±æ siê tym, co naprawdê lubiê i co w moim poczuciu umiem robiæ najlepiej.

W czym mogê Ci pomóc?

Moja praca jako home stagerki polega przede wszystkim na przeprowadzaniu metamorfoz wnêtrz, które rzadko kiedy wi±¿± siê z potrzeb± kosztownego generalnego remontu. Istot± home stagingu jest stylizacja wnêtrz poprzez zmianê wybranych elementów aran¿acyjnych, np. stylu, kolorystyki, dodatków. Metamorfoza to zmiana, dziêki której nawet zaniedbane, z pozoru ma³o interesuj±ce mieszkanie staje siê modne, harmonijne i ¶wie¿e w odbiorze.

Co zyskasz, wybieraj±c moje us³ugi?

Wybieraj±c moje us³ugi, zyskasz pomoc w odmienieniu mieszkania w kilku prostych krokach, które nie nadwyrê¿aj± bud¿etu. To, co mogê dla Ciebie zrobiæ, to odkrycie potencja³u Twojej nieruchomo¶ci, dziêki czemu mo¿e byæ ona atrakcyjna na rynku wynajmu lub zbytu. Uwierz mi, ka¿da nieruchomo¶æ ma swoje mocne i s³abe strony. Te pierwsze wystarczy zdefiniowaæ i przekszta³ciæ na w³asn± korzy¶æ.

Moja praca polega równie¿ na projektowaniu wnêtrz na potrzeby w³a¶cicieli mieszkañ lub domów. Tworzê projekty wnêtrz w ró¿nych stylach, dbaj±c o to, aby by³y komfortowe i funkcjonalne, a tak¿e aby panowa³ w nich przytulny dla gospodarzy klimat.

1421d
b1
b2

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

W aranżacji wnętrz staram się nadążać za aktualnymi trendami, dopasowując je do indywidualnych potrzeb klientów.
Duży nacisk kładę na funkcjonalność oraz ponadczasowość.
1486d
1485d
1484d
b3b4

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

W aranżacji wnętrz staram się nadążać za aktualnymi trendami, dopasowując je do indywidualnych potrzeb klientów.
Duży nacisk kładę na funkcjonalność oraz ponadczasowość.
1484d
b1
b2
logo

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone
ul. Żurawia 16, 82-300 Elbląg

logo

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone
ul. Żurawia 16, 82-300 Elbląg